Algemene verkoopsvoorwaarden Schwabe Pharma Belgium B.V.

1. Algemeen  

1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al onze overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met onze firma te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten.  

1.2. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractvoorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.  

1.3. Een verbintenis is enkel geldig als ze getekend wordt door een daartoe door ons gemachtigd persoon. Wij behouden ons het recht voor de verbintenissen aangegaan door of de verkopen gesloten door onze vertegenwoordigers te annuleren binnen de 10 dagen nadat wij daarvan kennis hebben gekregen.  

1.4. Onze prijsoffertes zijn slechts geldig gedurende 15 dagen na de datum ervan. Na deze tijdspanne behouden wij ons het recht voor onze prijzen te wijzigen of de bestelling te weigeren.

1.5. Iedere bestelling dient schriftelijk door ons bevestigd te zijn alvorens ons te kunnen binden.  Eenmaal de bestelling door ons is aanvaard, kan zij door de klant niet meer gewijzigd of geannuleerd worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming en tegen de voorwaarden die wij hiervoor stellen.

1.6. Wij behouden ons het recht voor de overeengekomen goederen te vervangen door andere goederen van dezelfde prijs en kwaliteit.

1.7. Onze prijsofferten en orderbevestigingen gelden enkel voor de karakteristieken die daarin uitdrukkelijk worden beschreven. De karakteristieken voorkomend in andere documenten naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen, zijn niet tegenstelbaar aan ons, onverminderd ons recht zelf de toepassing van deze bepalingen in te roepen.

1.8. Alle monsters, tekeningen, afmetingen en gewichten worden enkel ten titel van inlichting en bij benadering opgegeven.  Zij kunnen geen aanleiding geven tot enige betwisting, noch weigering der levering, noch prijsvermindering. Alle leveringen en materialen zijn onderhevig aan de gebruikelijke dan wel wettelijk toegelaten toleranties.

1.9. Wij kunnen nooit door de klant aansprakelijk worden gesteld wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de klant of diens afnemer bestemd waren.

1.10. Wij zijn niet gebonden door fax- en e-mailberichten van onze klanten of van derden, tenzij wij schriftelijk de ontvangst ervan en ons akkoord ermee hebben bevestigd.

2. Termijnen - uitvoering - ontbinding

2.1. De voorziene leveringstermijnen zijn steeds bij benadering en zonder enige verbintenis van onzentwege. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet-naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot de annulering van de bestelling of de ontbinding van de overeenkomst. De klant kan deelleveringen niet weigeren.

2.2. De overeengekomen termijnen nemen een aanvang of worden, indien een vaste aanvangsdatum werd overeengekomen, uitgesteld tot op het ogenblik dat cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • wij zijn in het bezit gesteld van een voor akkoord ondertekende overeenkomst of prijsofferte;
  • het overeengekomen voorschot vóór de levering werd betaald;
  • de klant heeft alle gegevens verstrekt, die nodig zijn voor het opstellen en uitvoeren.

2.3. Onder de overeengekomen termijnen worden enkel de werkdagen begrepen, met uitsluiting van weekends, verlof- en feestdagen, weerverletdagen e.d. Gedurende deze laatste worden de termijnen geschorst. Iedere bewijslast dat een vertraging aan onze fout zou te wijten zijn, is ten laste van de klant.

2.4. Iedere gebeurtenis die de regelmatige toelevering, de normale productie of het vervoer van de goederen belemmert of bemoeilijkt, laat ons toe de bestelling eenzijdig te annuleren of haar uitvoering te vertragen zonder dat de klant zal gerechtigd zijn op schadevergoeding.

2.5. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, alsmede in geval van faillissement of kennelijk onvermogen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Het volstaat de klant hiervan te verwittigen bij eenvoudig aangetekend schrijven. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant of verbreking van de overeenkomst door de klant, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de klant aan onze firma een schadevergoeding zal verschuldigd zijn die forfaitair wordt begroot op 25 % van de contractprijs. Dit bedrag kan hoger zijn indien de werkelijk geleden schade hoger is. In geval onze firma de gedwongen uitvoering van de overeenkomst verkiest, wordt het contractbedrag volledig gefactureerd en is het onmiddellijk opeisbaar. In dat geval zullen wij slechts gehouden zijn de levering uit te voeren na tussenkomst van volledige betaling.

2.6. Alle gefactureerde bedragen zijn steeds opeisbaar en de klant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen op grond van de onvolledigheid, gebrekkigheid of laattijdigheid der leveringen. De klant zal desbetreffende desnoods zelf een vordering dienen te stellen, die echter in geen geval de vordering tot betaling van het openstaande saldo zal kunnen vertragen of opschorten.

3. Transport – levering - gebreken

3.1. Tenzij anders is overeengekomen, gebeuren onze leveringen steeds af fabriek.

3.2. Het vervoer van de goederen is op kosten en voor rekening van de geadresseerde indien geen andere geschreven voorwaarden opgesteld werden.

3.3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het ogenblik dat de goederen onze magazijnen of fabriek verlaten.

3.4. Ieder risico van transport (inclusief laden en lossen) en voor beschadiging of verlies van de goederen is ten laste van de klant.

3.5. Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, moeten de gekochte goederen ten laatste 14 dagen na de terbeschikkingstelling worden afgenomen. Is dit niet binnen deze of de bijzonder bedongen termijn gebeurd, zijn wij gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, naar onze keuze, hetzij de verkochte goederen te factureren en er betaling van te vorderen, hetzij de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening en risico van de koper, bij ons of bij derden opgeslagen worden en zullen wij gerechtigd zijn, behalve de koopprijs, alle uit deze maatregel voortvloeiende kosten aan de koper in rekening te brengen.   In het tweede geval zal de koper ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25% van het bedrag van de verkoop.

3.6. Iedere schade, zowel in hoofde van onszelf, de klant of derden, die het gevolg is van de levering, het transport of een goede uitvoering der werken volgens de regels der kunst, is integraal ten laste van de klant, die ons daarvoor zal dienen te vrijwaren.

3.7. De koper is ertoe gehouden bij onze aankomst dadelijk te voorzien in de nodige hulp teneinde een veilige en spoedige lossing te verzekeren. Eventuele wachtvergoedingen zijn ten laste van de koper. Wachtvergoedingen zullen worden aangerekend indien onze voertuigen niet kunnen worden gelost binnen de 15 minuten na aankomst op de losplaats. Zij worden aangerekend aan 45,- EURO per uur.

3.8. Alle taksen en lasten die de geleverde goederen of het vervoer ervan belasten, met inbegrip van deze die in de loop van de uitvoering van de overeenkomst van toepassing zouden worden, zijn ten laste van de koper.

3.9. Alle geleverde koopwaar blijven onze volledige eigendom tot de integrale betaling van al onze vorderingen, zo in hoofdsom, kosten en interesten, op grond van onderliggende overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard t.a.v. dezelfde klant of haar verbonden ondernemingen. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken. Meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

3.10. Iedere levering dient bij ontvangst nagezien te worden. Zichtbare gebreken en nietconforme leveringen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld op de leveringsbon of de vervoersdocumenten. Nadien worden geen klachten meer aanvaard. Door de in ontvangstname zelf der goederen, is door de koper ondubbelzinnig afstand gedaan van welkdanige klachten wegens niet conformiteit of gebrek in de goederen. Verborgen gebreken dienen direct bij ontdekking ervan schriftelijk te worden gemeld en ten laatste twee maand na levering per aangetekend schrijven. Het niet respecteren van deze bepalingen, doet ieder recht op schadevergoeding vervallen.

3.11. Geleverde en aanvaarde goederen worden niet teruggenomen. Niet-aanvaarde goederen, moeten verplicht teruggestuurd worden, behoudens ons akkoord.

4. Prijs - betalingen - waarborgen

4.1. Ieder factuurprotest dient schriftelijk binnen de 8 dagen na factuurdatum te gebeuren. Behoudens andersluidende overeenkomst, dient de betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, te geschieden via overschrijving op het bankrekeningnummer BE53 6451 1229 8753, zonder kosten te onzen laste en uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum. Het toestaan van betalingsuitstel kan louter beschouwd worden als gedoogzaamheid en doet geen afbreuk aan de onmiddellijke eisbaarheid van onze facturen.

4.2. De betalingsverplichtingen van de koper worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht betreffende onderwerpelijke of andere goederen.

4.3. SCHWABE PHARMA BELGIUM B.V. is gerechtigd naar haar eigen keuze en genoegdoening zekerheid te eisen als waarborg of garantie voor betaling door de klant. De klant is niet gerechtigd om bedragen af te houden of te compenseren. Zolang deze garantie niet werd gesteld, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt zolang door de koper niet is voldaan aan zijn betalingsverplichting betreffende reeds uitgevoerde leveringen.

4.4. In geval de klant de betalingsvoorwaarden niet stipt en volledig naleeft of insolvabel wordt, heeft SCHWABE PHARMA BELGIUM B.V. het recht de leveringen en de uitvoering van de overeenkomst zonder ingebrekestelling op te schorten en/of te ontbinden, en de geleverde goederen, terug te nemen of naar keuze uitvoering ervan te eisen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

4.5. Indien de facturatiedatum meer dan zes maanden volgt op de contractdatum of indien de leveringen door toedoen van de klant dienen te worden uitgesteld, hebben wij het recht onze prijzen te verhogen tot onze op dat ogenblik geldende éénheidsprijzen.

4.6. Indien wij onze factuur dienen te richten aan een andere firma dan de besteller, worden beide als klant beschouwd en zijn beide hoofdelijk tot het factuurbedrag en de toebehoren gehouden.

4.7. Elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest op gelijk aan de verwijlsinterestvoet overeenkomstig de Wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 15% op de eerste schijf tot 2.500,- euro en 10 % op de tweede schijf boven 2.500 euro, met een minimum van 75,- euro, en dit ter vergoeding van de kosten voortspruitende uit de wanbetaling, zoals administratiekosten, kosten kaskrediet, enz. Naast en bovenop de conventionele intresten en het conventionele schadebeding, zal de klant tevens betaling verschuldigd zijn van alle kosten en erelonen van de advocaat waarop wij beroep dienen te doen, zowel voor de buitengerechtelijke als gerechtelijke stappen tot inning van onze facturen.

4.8. Het aanvaarden van een wissel door onze firma brengt niet met zich mee dat afstand zou worden gedaan van onze factuurvoorwaarden.

4.9. Betaalde voorschotten blijven ons in ieder geval verworven.

5. Garantie en voortverkoop

5.1. De klant geniet enkel een garantie uit hoofde van verborgen gebreken onder de volgende voorwaarden:

  • tijdige en volledige betaling van de prijs
  • verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze diende gekend te zijn

5.2. De garantie beperkt zich naar onze keuze tot de gratis vervanging van de gebrekkige onderdelen of de terugbetaling van de prijs daarvan en geldt enkel binnen de eerste zes maanden na levering.

5.3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig gebruik door de klant of door derden.

5.4. In geval van voortverkoop verplicht de koper er zich toe om onze algemene en bijzondere garantievoorwaarden aan zijn eigen afnemer tegenstelbaar te maken. In elk geval aanvaardt de koper ons te vrijwaren voor alle gevolgen, welkdanig ook, van aanspraken welke door zijn afnemer tegen ons mochten worden gericht ter zake van het gekochte en die de perken zouden overschrijven van de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou kunnen hebben laten gelden.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet, is de aansprakelijkheid van SCHWABE PHARMA BELGIUM B.V. beperkt tot de waarde van de gebrekkige goederen, dit met uitsluiting van indirecte schade en kosten.  De klant vrijwaart SCHWABE PHARMA BELGIUM B.V. voor alle claims van derden die de waarde van de gebrekkige goederen, overschrijden. Ieder recht op schadevergoeding van de klant vervalt bij niet of laattijdige betaling van de factuur.

6.2. SCHWABE PHARMA BELGIUM B.V. is enkel aansprakelijk voor gebreken ontstaan door haar fout. Zij is niet aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering ontstaan uit ondeskundig en/of onzorgvuldig behandelen van de goederen, noch voor situaties van overmacht zoals stakingen, wegblokkades, gebrek aan grondstoffen, het in gebreke blijven van leveranciers…

6.3. SCHWABE PHARMA BELGIUM B.V. is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, van welke aard ook.

7. Rechtskeuze en bevoegdheid

7.1. Op al onze contracten en leveringen, is enkel het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

7.2. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Antwerpen.

7.3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat onze firma het recht heeft evt. betwistingen te beslechten middels arbitrage. In dat geval hebben wij het recht beroep te doen op de door ons gekozen arbitrage-instelling.

8. Persoonsgegevens

8.1. Wij verbinden ons ertoe de beginselen inzake de overdracht van informatie, communicatie en de modaliteiten voor de uitoefening van de daarmee verband houdende rechten na te leven met betrekking tot de wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

8.2. Persoonsgegevens worden rechtmatig, eerlijk en transparant verwerkt en enkel gedurende de tijd die voor het doel noodzakelijk is. De koper is tevens verplicht persoonsgegevens op passende en correcte wijze te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens.